ROBINZONAI

ČIA VISKAS KITAIP...

JONAS VARKULEVIČIUS – OLIMPINĖS DVASIOS MOKYTOJAS.
GERIAUSIAS 2008 M. LIETUVOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAS

Lizdeikos gimnazijos direktorius Jonas Varkulevičius Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.

 Nedaug šiandien sutiksime mokytojų, kurie savo veiklą, energiją skiria  mokiniui, ir visa tai suvokia kaip savo priedermę. Galbūt, darbštumu ir energija norėdamas išsiskirti iš šešerių savo brolių, ir nuolatos kovodamas su abejingumu, pats imdamasis iniciatyvos organizuoti vaikams tokius renginius, kurių pavydėdavo ne vienas jo kolega, burdamas mokytojus naujiems darbams, įgijo patirties ir pats. Ne kartą klydęs priimant sprendimus, tačiau puikiai įsisavinęs strategijos pagrindus. Galbūt, darbštumą paveldėjęs iš mamos, nestygsta vietoje. Ir sekmadienis jam būna nemielas, jei neturi kontakto su mokykla, vaikais. Galbūt, kad sportuodamas ir studijuodamas sutiko iškiliausius sporto entuziastus,  dėstytojus, turėjo garbės rungtyniauti su pasaulio sporto legendomis, matė jų rodomą valią siekti pergalės, matė kilnių poelgių sporte ir kasdieniame gyvenime.

Sunku būtų pasakyti, kad mokytojas ramus, dar sunkiau būtų pasakyti, kad jis susikaupęs kada būna. Kasdien jis pilnas naujų idėjų, sumanymų – spėk tik reaguoti į minčių srautus. Bando išklausyti ir suprasti, užjausti ir padėti bėdoje. Ypatingai palaiko mokytojų iniciatyvas ugdymo procesui gerinti, papildomo ugdymo veiklai organizuoti.

Strateginiais klausimais Jonas Varkulevičius nepalenkiamas. Kurdamas gimnaziją ir formuodamas teigiamą požiūrį į holistinį judėjimą, kaip vieną iš efektyviausių būdų siekiant mokinių sveikatingumo, išliko paprastas ir nuoširdus. Jam viskas rūpi: ir mokytojų kvalifikacija, ir projektai, ....... ir gimnazijos įvaizdis. Pastaruoju metu atrodo, kad jis daugiau diriguoja orkestrui, kur visi žino savo partijas. Taip, tai tiesa, o iki tol eita sunkiai.

Jonas Varkulevičius atviras pažangiems darbo metodams, atkakliai siekiantis užsibrėžto tikslo, mokyklos ateities strategiją numatantis, gimnazijos bendruomenę pozityviai veiklai telkiantis vadovas, kūrybiškas mokytojas. Lietuvos kūno kultūros akademijoje įgijo kūno kultūros mokytojo specialybę, pelnė mokytojo eksperto vardą. Už aktyvią veiklą ugdant jaunąją kartą, propaguojant olimpines vertybes Lietuvos olimpinio komiteto prezidentoArtūro Poviliūno apdovanotas šventiniu raštu „Charta Solemnis“, už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Tai vienas paskutiniųjų direktoriaus veiklos įvertinimų, o prieš tai buvo, geriausio kūno kultūros mokytojo, geriausio sporto klubo vadovo apdovanojimas ir daugelis kitų. Baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo socialinių mokslų edukologijos magistro laipsnį.

J.Varkulevičiaus energija, sumanumas, patirtis sąlygoja sėkmingą darbą; laiduoja aukštą ugdymo kokybę, materialinės bazės plėtojimą, formuoja švietimo įstaigos prestižą. Didelis jo nuopelnas yra tai, kad lizdeikiečiai sportininkai – vieni geriausių rajone, kad gimnazija - viena sportiškiausių šalies mokyklų, o sporto klubas „Startas“ – vienas geriausių Lietuvoje.

J.Varkulevičius, pasitelkęs pedagogų, moksleivių išradingumą, įgyvendino Europos Komisijos projektą "Olimpiečiai tarp mūsų"; sugebėjo į veiklą įtraukti visą gimnazijos kolektyvą: projekte aktyviai dalyvavo mokiniai, mokytojai, tėvai. Išleido knygas „Olimpiečiai tarp mūsų“, „Olimpinės dvasios neužgesinsi“, kur aprašyta jo, kūno kultūros mokytojo, geroji darbo patirtis. Knygomis domisi Lietuvos kūno kultūros mokytojai, sporto organizatoriai ir vadovai. J.Varkulevičius kviečiamas į šalies mokyklas skaityti pranešimų mokinių sportinio judėjimo ir olimpinių vertybių formavimo klausimais.

JONUI VARKULEVIČIUI SUTEIKTAS LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS GARBĖS NARIO VARDAS

Lietuvos olimpinės akademijos Garbės nario vardas teikiamas už ypatingus ženklius darbus, atliktus atstovaujant Olimpinę akademiją, propaguojant olimpizmą šalies gyventojams, studentams ir moksleiviams.

Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas Povilas Karoblis įteikė Jonui Varkulevičiui.Lietuvos olimpinės akademijos „Garbės nario“ vardo regalijas.

Niekas nesuteikia tiek daug džiaugsmo ir užkrovos ateičiai, kaip bendrai atlikti darbai. Nuveikti darbai mus veda į priekį, į ateitį, į naujų olimpinių vertybių ieškojimo erdves. Manau, kad kiekvienas vaikas turi teisę patirti olimpizmą per mokymą ir sportą. Jei ugdymo turinį susiesime su olimpizmo vertybėmis, mokymosi ir gyvenimo tarpsniais – tai ir bus nesenkančios dvasinės stiprybės garantas.

Kūno kultūra ir sportas yra svarbi olimpinio švietimo dalis, ugdanti moksleivio, fizines ir protines galias, mokant juos olimpinės kultūros, žinių apie olimpinį sąjūdį, olimpinį sportą, humanistines jo idėjas, idealus ir vertybes, darančias įtaką brandai. Tačiau reikia žinoti ir tai, kad kūno kultūra yra tik viena iš priemonių sąrašo, per kurią formuojamos vertybės. Visi kiti mokomieji dalykai savo turinyje turi plačias galimybes formuoti vertybines nuostatas.                  

Iškeldami gražiąsias moksleivijos puses, negalime būti abejingi ir blogybėms. Nemaža dalis mokinių rūko, piktnaudžiauja alkoholiu. Sportas ima prarasti savo bendrosios kultūros dalies statusą, neretai bando išstumti dorovines vertybes. Formuojant asmenybę būtina didinti ir plėtoti mokinių žinias apie olimpinį sąjūdį, olimpinę kultūrą, idealus ir vertybes, darančias įtaka jauno žmogaus elgesiui. Svarbiausia – įtraukti moksleiviją į kūrybingą darbą, užtikrinti sveiką gyvenseną, įsisavinti olimpines idėjas, taip pat padėti tiems, kurie drąsiai įveikia šiuolaikinės treniruotės krūvio reikalavimus, ieško efektyvesnių darbo formų, siekdami sporto aukštumų.

Olimpinis ugdymas atlieka teigiamą vaidmenį mokinių pasaulėžiūrai. Tai nauja pasaulio kryptis olimpiniame švietime. Tai mokymosi, žinių, patirties, protinio lavinimo šaltinis. TOK prezidentas dr. Žakas Rogas sakė: „Nėra jokios abejonės, kad sportas yra pajėgiausia šviečiamoji priemonė, mokanti mus socialinių vertybių, skatinanti svajonių išsipildymą, ugdanti pasididžiavimo jausmą, siekianti, kad sveikam kūne būtų sveika siela“.

Olimpinės žaidynės, kaip pedagoginis reiškinys,  tapo simboliu, kad ateitis būtų kuriama su jaunų žmonių drąsa, energija ir viltimi, o  per Pekino olimpines žaidynes skelbtas šūkis „Vienas pasaulis ir viena svajonė“ – tai naujos ateities įžvalgus suvokimas. Tačiau šiandien sporto mokslo plėtra ir evoliucija  gimdo problemas ir grėsmes, ir vargu ar Pjeras de Coubertinas galėjo pagalvoti, kad olimpinės žaidynės taps biznio, medicinos technologijų, bandymų arena, ideologinės kovos tarp valstybių įrankių.

Tikroji sporto vertė išlieka tada, kai formuojant asmenybę įtvirtinamas kultūringo gyvenimo būdas, išsaugant ir plėtojant teisingą varžymąsi, objektyviai įvertinant gebėjimus, išryškina bendražmogiškųjų vertybių reikšmę ir pakylėja žmogaus dvasią.

JONAS VARKULEVIČIUS

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas, gimnazijos direktorius, gimęs  1959-01-15 Radviliškyje 1985 m.  baigė LVKKI, įgydamas kūno kultūros dėstytojo-trenerio specialybę. 1993 m. prioritetine tvarka apsigynė kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 1998 m. suteikta kūno kultūros mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija, o 2008 m. suteikta pirma vadybinė kategorija. 2004 metais baigė VDU profesinio mokymo vadybos magistrantūros studijas ir įgijo socialinių mokslų edukologijos magistro laipsnį. 2007 m. Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centro teikimu Jono Varkulevičiaus kandidatūra įtraukta į Lietuvos sporto enciklopediją.

Asmeniniai pasiekimai:

1975 m. Lietuvos jaunių, 1977 m. Lietuvos jaunimo laisvųjų imtynių čempionas;

1978 m. TSRS jaunimo laisvųjų imtynių trečios vietos laimėtojas;

1980, 1987 ir 1992 m. Lietuvos suaugusiųjų laisvųjų imtynių čempionas; Daugkartinis Baltijos šalių, tarptautinių varžybų nugalėtojas ir prizininkas; 1977 - 1997 metų Lietuvos nacionalinės rinktinės narys.

1995 - 2010 m. (16 kartų) Lietuvos veteranų laisvųjų imtynių čempionas; Pasaulio laisvųjų imtynių veteranų 1995 m. Bulgarijoje VI vietos, 1997 m. Šveicarijoje IV vietos, 1998 m. Prancūzijoje V vietos, 2006 m. Latvijoje V vietos laimėtojas.2008 m. Pekino olimpinių žaidynių deglo nešėjas.

Moksliniai darbai: Nuo 1992 metų tyrinėja mokytojų kvalifikaciją bei kompetencijas ir jų įtaką mokinių mokymosi motyvacijai. 1998, 2003 ir 2006 metais atliko tyrimą „Mokinių mokymosi motyvacija“.2004 metais apgynė magistro darbą „Realios mokytojų kvalifikacijos įtaka moksleivių mokymosi motyvacijai ir rezultatams“.Nuo 1995 metų tyrinėja mokinių sveikatingumą ir pokyčių tendencijas. Turi sukaupęs Lizdeikos gimnazijos mokinių sveikatingumo duomenų bazę.1994, 1999, 2003 ir 2006 m. atliko mokinių fizinio pajėgumo tyrimus pagal Eurofito testus.  2004 metais atliko tyrimus, vykdydamas KKSD prie LRV eksperimentinę LKKŽ programą „Augti ir stiprėti“.2006 metais kartu su ŠU kūno kultūros katedra atliko tyrimą „Mokinių fizinis pajėgumas ir jo įtaka protiniam darbingumui“.

Metodiniai darbai: „Olimpinio ugdymo programos įgyvendinimo patirtis“, „Sporto labirintuose aukščiausi mokinių pasiekimai 1990-2008 m.“, „Kūno kultūra-iliuzijos ir tikrovė“, „Sportiškiausia mokykla 2001-2005 m.“, „Olimpiečiai tarp mūsų“ (įvykdytas projektas), „Sporto ir mokslo labirintuose aukščiausi mokinių pasiekimai 2005-2006 m. m.“, „Lizdeikos gimnazija 2005-2006 m. m. Nuo rugsėjo iki rugsėjo“, „Sporto klubas „Startas“ – geriausias Lietuvos mokyklų sporto klubas“, „Robinzonai-2008“.

Pedagoginė metodinė veikla, leidyba: 1994 m. išleido knygą „Sugrįžki mokyklon“.1997 m. parengė sustiprinto mokymo kūno kultūros su integruota sveika gyvensena ir choreografija programą, kurią patvirtino ŠMM ekspertų komisija.2005 m. išleido knygą „Olimpiečiai tarp mūsų“.2006 metais išleido knygą „Lizdeikos gimnazija 2005-2006 m. m. Nuo rugsėjo iki rugsėjo“.2006-2008 m. skaitė pranešimus seminaruose ir konferencijose: „Kūno kultūra kaip vertybė šiuolaikinėje visuomenėje“,  „Olimpinio ugdymo šiandiena ir perspektyvos“, „Mokytojų vertybinių nuostatų formavimas“, „Kūno kultūra – iliuzijos ir tikrovė“, „Vaikų ir jaunimo užimtumas ir jų mokymas plaukti“. Mokslinėje ir tarptautinėje konferencijose ŠUskaitė pranešimus: „Mokytojų kvalifikacijos nustatymo paradoksai: tarp realios ir formalios kompetencijos“, „Mokytojų profesionalumo vertinimas“.2007 m. išleido knygą „Naujų išbandymų metas. Lizdeikos gimnazija 2006-2007 m. m.“. 2007 m. kartu su kitais autoriais išleido knygą „Per sportą - į pilietinę kultūrą“.  2008 m. išleido knygas „Kryptis ta pati: mokinys – vertybė“, „Olimpinės dvasios neužgesinsi“, „Kryptis ta pati: mokinys – vertybė“.

 

JONĄ VARKULEVIČIŲ LTOK PREZIDENTĖ DAINA GUDZINEVIČIŪTĖ APDOVANOJO MEDALIU „UŽ NUOPELNUS OLIMPIZMUI“

2014 m. sausio 23 d. poLTOK vykdomojo komiteto posėdžio LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė LTOK medaliu „Už nuopelnus olimpizmui“ apdovanotas LOA Garbės narys Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytojas Jonas Varkulevičius.
 

Nuotraukoje: LTOK prezidentė D.Gudzinevičiūtė, J.Varkulevičius, olimpinė čempionė V.Vencienė.

 

Remėjai

Regejus